AGS chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, kế toán, kiểm toán, thuế vụ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Thông báo số 3304/TB-CT: Lập báo cáo “Thông tin về giao dịch liên kết”

Bài này thuộc nhóm Thông tin, Văn kiện pháp lý, Thuế

 

Kể từ năm 2010 doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT ban hành kèm theo Thông tư 66/2010/TT-BTC và nộp cùng hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

Ngày 15/09/2010, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo số 3304/TB-CT thông báo về việc lập báo cáo “Thông tin về giao dịch liên kết” cho năm tài chính 2010. Theo đó, kể từ năm 2010 doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai các giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT ban hành kèm theo Thông tư 66/2010/TT-BTC và nộp cùng hồ sơ quyết toán thuế TNDN. Trường hợp donah nghiệp chậm nộp hoặc không nộp mẫu GCN-01/QLT đều bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế như các loại giấy tờ khai thuế khác.

Đối với các doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì từ ngày 06/06/2010 khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN phải lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN phải lập mẫu GCN-01/QLT ban hành kèm theo Thông tư số 66/2010/TT-BTC.

Với những năm tài chính 2006, 2007, 2008, 2009, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu nộp bổ sung tờ khai theo GCN-01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 117/2005/TT-BTC. Trường hợp doanh nghiệp không nộp bổ sung mẫu GCN-01/TNDN cho các năm tài chính này, khi tiến hành thanh tra, kiểm tra nếu có yếu tố “chuyển giá” làm giảm thu nhập chịu thuế, cơ quan thuế sẽ xử phạt về hành vi trốn thuế.

Giao dịch liên kết đã được quy định cụ thể trong Thông tư 66/2010/TT-BTC.

Xin xem chi tiết Thông báo 3304/TB-CT trong file đính kèm.

—————————————————————————————————-

Tin tức liên quan:

1) Thông tư 186/2010/TT-BTC:hướng dẫn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

2) Thông tư 66/2010/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

Viết ghi chú

You must be logged in to post a comment.