Search

無題Điều tra thị trường, Kết nối doanh nghiệp Kết nối doanh nghiệp, Điều tra thị trường, Khu công nghiệp, Phiên dịch hội thảo 清水 貴大Shimizu Takahiro
CareerHà Nội

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Shimizu làm về dịch vụ di dời, tái cấu trúc doanh nghiệp. Sau khi công ty thành lập chi nhánh tại Ấn Độ, ông đến làm quản lý chi nhánh ở đây trong 6 năm, sau đó đến công tác Thái Lan 1 năm. Tháng 1 năm 2019  ông đến và làm việc Hà Nội.

Contact E-Mail:shimizu.t@ags-vn.com

Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
Japan
Vietnam