Search

Takashima-2Nghiên cứu thị trường, Kết nối doanh nghiệp Nghiên cứu thị trường, Khu công nghiệp, Kết nối doanh nghiệp, Phiên dịch hội thảo, Hỗ trợ nhiệm vụ doanh nghiệp 高島 義之Takashima Yoshiyuki
CareerHà Nội

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc tại một ngân hàng khu vực trong 15 năm. Đến tháng 1 năm 2020 ông bắt đầu làm việc tại công ty AGS.

Ông làm các công việc Nghiên cứu thị trường, Khu công nghiệp, Kết nối doanh nghiệp, Phiên dịch hội thảo, Hỗ trợ nhiệm vụ doanh nghiệp.

Contact E-Mail:takashima.y@ags-vn.com

    Tax & Accouting News Letterhttp://acc.ags-vn.com/AGSが提供するベトナムの「会計・税務」に関する法令情報
    Japan
    Vietnam