Search

Nghị định về lương cơ sở của cán bộ, công chức năm 2019

Ngày 09 tháng 05 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/ND-CP liên quan đến việc tăng lương cơ sở của cán bộ, công chức nhà nước. Theo đó, Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 1,390,000 VND/tháng lên mức 1,490,000VND/tháng, mức tăng khoản 7%.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức tiền lương tối đa để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở (Điều 89, Khoản 03, Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 14,Khoản 05 Luật Bảo hiểm y tế). Theo đó, mức tiền lương tối đa để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 là tăng từ 27,800,000VND (1,390,000 x 20) lên mức 29,800,000VND (1,490,000 x 20). Vì vậy, cần phải chú ý khi tính lương, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 trong trường hợp mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vượt quá mức tối đa hiện hành.

Hơn nữa, Người lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 tháng tiền lương cở sở ( Điều 38,Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13). Theo đó, mức trợ cấp một lần tăng từ 2,780,000 VND lên mức 2,980,000 VND.

Chi tiết các nội dung để cập trên đây, xin vui lòng tham khảo website dưới đây.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2019-ND-CP-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-403576.aspx

Japan
Vietnam