Search

Dịch vụ thành lập Công ty và Văn Phòng Đại Diện (VPĐD)

Dịch vụ thành lập Công ty và Văn Phòng Đại Diện (VPĐD)

THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

1. THÀNH LẬP CÔNG TY

2. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Hồ sơ cần thiết
 • Giấy đăng ký kinh doanh mới nhất
 • Báo cáo kiểm toán kỳ gần nhất
 • Hộ chiếu của trưởng Văn phòng đại diện
 • Hợp đồng thuê văn phòng
 • Giấy ủy quyền (nộp hồ sơ)
 • Các hồ sơ cần thiết khác
Tiến độ dự kiến Khoảng từ 2 tháng đến 3 tháng Những điểm cần lưu ý Hỗ trợ
 • Làm và dịch hồ sơ, dịch License, đăng ký mã số thuế, làm con dấu, chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản ngân hàng
 • Dịch vụ kế toán (Theo hợp đồng riêng)
 • Pháp vụ/ lao động (Theo hợp đồng riêng)
 • Các dịch vụ liên quan khác
※Vì cũng có trường hợp thành phần hồ sơ sẽ thay đổi do luật thay đổi, nên hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ)

Hồ sơ cần thiết
 • License mới nhất của Văn phòng đại diện
 • Hợp đồng thuê văn phòng
 • Giấy phép kinh doanh mới nhất của thương nhân nước ngoài
 • Các hồ sơ cần thiết khác
Tiến độ dự kiến Khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi Lưu ý Phải báo cáo với cơ quan chức năng trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh thay đổi địa chỉ Hỗ trợ
 • Làm và dịch hồ sơ, kiểm tra hợp đồng thuê văn phòng, dịch License
 • Các nghiệp vụ liên quan khác
※Vì cũng có trường hợp thành phần hồ sơ sẽ thay đổi do luật thay đổi, nên hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG)

Hồ sơ cần thiết
 • License mới nhất của Văn phòng đại diện
 • Chừng từ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng
 • Hình chứng minh (4×6 cm) của trưởng văn phòng mới
 • Hộ chiếu của trưởng văn phòng mới (Trang dán hình và các trang có dán thị thực Việt Nam)
 • Các hồ sơ cần thiết khác
Tiến độ dự kiến Khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi Lưu ý Phải báo cáo với cơ quan chức năng trong vòng 60 ngày kể từ khi phát sinh thay đổi Trưởng văn phòng đại diện Hỗ trợ
 • Làm và dịch hồ sơ, dịch License mới
 • Dịch vụ kế toán (theo hợp đồng riêng)
 • Các dịch vụ liên quan khác
※Vì cũng có trường hợp thành phần hồ sơ sẽ thay đổi do luật thay đổi, nên hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

GIA HẠN GIẤY PHÉP CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (GIA HẠN THỜI GIAN HIỆU LỰC CỦA GIẤY PHÉP)

Hồ sơ cần thiết
 • Giấy phép của Văn phòng đại diện
 • Hộ chiếu của trưởng Văn phòng đại diện
 • Hộ chiếu của người đại diện pháp luật của thương nhân nước ngoài
 • Báo cáo kiểm toán của thương nhân nước ngoài
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài
 • Các hồ sơ cần thiết khác
Tiến độ dự kiến Khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi Lưu ý Cần phải nộp hồ sơ gia hạn giấy phép chậm nhất là 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép. Hỗ trợ
 • Làm và dịch hồ sơ, dịch License
 • Dịch vụ kế toán (theo hợp đồng riêng)
 • Các dịch vụ liên quan khác
※Vì cũng có trường hợp thành phần hồ sơ sẽ thay đổi do luật thay đổi, nên hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

ĐÓNG CỬA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Hồ sơ cần thiết
 • License mới nhất của Văn phòng đại diện
 • Thông báo đóng của Văn phòng đại diện
 • Giấy đăng ký mã số thuế của Văn phòng đại diện
 • Giấy đăng ký mẫu dấu của Văn phòng đại diện
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất của thương nhân nước ngoài
 • Hộ chiếu của trưởng Văn phòng đại diện
 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng đại diện và người lao động làm việc tại văn phòng
 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ đối với cá nhân, tổ chức
 • Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động
 • Giấy xác nhận thanh lý hợp đồng thuê văn phòng
 • Giấy xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Các hồ sơ cần thiết khác
  Tiến độ dự kiến Khoảng 6 tháng Lưu ý Cần phải nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa Văn phòng đại diện trước 1 tháng kể từ ngày quyết định đóng cửa Văn phòng đại diện Hỗ trợ
 • Làm và dịch hồ sơ, trả con dấu
 • Hợp đồng kế toán (theo hợp đồng riêng)
 • Các dịch vụ liên quan khác
※Vì cũng có trường hợp thành phần hồ sơ sẽ thay đổi do luật thay đổi, nên hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Japan
Vietnam