Search

Dịch vụ tư vấn đầu tư, Mua bán sáp nhập

Dịch vụ tư vấn đầu tư, Mua bán sáp nhập

Liên hệ tại đây

Tư vấn M&A

Giai đoạn chuẩn bị
 • Họp bàn, lắng nghe yêu cầu từ phía khách hàng
 • Tìm kiếm doanh nghiệp tiềm năng, ứng cử vào danh sách
 • Đánh giá tiềm năng của các doanh nghiệp
 • Hoạch định phương án đàm phán
 • Thảo luận, nghiên cứu về giao dịch/kết cấu (phương án vốn)
 • Thảo luận, nghiên cứu về nội dung Ý định thư (LOI)
Giai đoạn đàm phán
 • Hỗ trợ tạo lập và điều hành cuộc họp đầu tiên giữa hai bên
 • Đánh giá, xem xét Biên bản ghi nhớ (MOU)
 • Tạo lập và hỗ trợ cuộc họp với doanh nghiệp đầu tư
 • Hỗ trợ thẩm định doanh nghiệp
 • Phối hợp với các chuyên gia (Kế toán, Thuế, Lao động, Pháp lý)
 • Hỗ trợ chuẩn bị ký kết hợp đồng
Giai đoạn thực hiện
 • Chuẩn bị và hỗ trợ khách hàng trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng
 • Hỗ trợ đàm phán mua lại
 • Phối hợp bố trí trong việc thẩm tra và thi hành các điều kiện tạm dừng
 • Phối hợp tạo hợp đồng đầu tư (Hợp đồng cổ đông SHA, hợp đồng mua bán cổ phần SHA) và các biên bản ghi nhớ khác
 • Hỗ trợ thành lập công ty mới (trong việc cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư IRC, thủ tục đăng ký doanh nghiệp ERC)
※Dịch vụ này không bao gồm các hỗ trợ chuyên sâu như pháp lý, kế toán về kiểm toán, đăng ký… (Quý khách hàng cần ký hợp đồng riêng để nhận các dịch vụ này).

Thẩm định doanh nghiệp (DD)

Giám sát sau đầu tư

Phân tích, tư vấn

Japan
Vietnam