Search

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí khám sức khỏe định kỳ  cho người lao động và khám phụ khoa cho nữ công nhân viên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

– Tại Khoản 1 Điều 6 quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

– Tại Khoản 2.9a Điều 6 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“Chi phí tổ chức khám sức khoẻ thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên”.

Khoản chi khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động một lần trong năm và khám thêm cho lao động nữ theo hướng dẫn trên nếu có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn 2938/CT-TTHT  ngày 29/05/2013

Japan
Vietnam