Search

(Tiếng Việt) Những điểm mới của Thông tư 08/2013/TT-BTC TT-BCT của Bộ Công thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 08/2013/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013, thay thế Thông tư 09/2007/TT-BTM, Thông tư 05/2008/TT-BCT có những điểm mới nổi bật như sau:

* Quy định về quyền xuất khẩu:

Doanh nghiệp FDI chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu; thay vì trước đây không phân biệt thương nhân Việt Nam hay nước ngoài, miễn là thương nhân có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc có quyền phân phối.

* Quy định về quyền nhập khẩu:

Doanh nghiệp FDI nếu có quyền nhập khẩu nhưng chưa có quyền phân phối thì chỉ được trực tiếp bán hàng nhập khẩu cho thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền xuất khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó; trước đó Thông tư 05/2008/TT-BCT không phân biệt thương nhân Việt Nam hay nước ngoài, miễn là thương nhân có quyền phân phối.

* Quy định về việc thực hiện quyền phân phối hàng hóa của Doanh nghiệp chế xuất:

Theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BCT thì doanh nghiệp chế xuất FDI sẽ được phép phân phối hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp ngoài khu chế xuất. Các quy định hiện tại không quy định cụ thể về nội dung này.

* Quy định về việc thành lập cơ sở bán lẻ:

Việc kiểm tra nhu cầu kinh tế khi xem xét việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ vào mật độ dân cư trên địa bàn quận, huyện, thay vì tỉnh, thành phố như trước đây. Thêm vào đó, việc lập cơ sở bán lẻ thứ hai trở đi có diện tích dưới 500 m2 tại khu vực đã được tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, sẽ không phải kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Với những quy định mới, phù hợp hơn cả về mặt thực tiễn và chuẩn hoá hơn về mặt thủ tục hành chính, Thông tư 08/2013/TT-BCT ­được ban hành trong thời điểm này không chỉ góp phần bổ sung, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực thương mại dịch vụ nói riêng và môi trường đầu tư nước ngoài nói chung của Việt Nam.

Nguồn:

http://www.diza.vn/news_detail.php?id=1596&catid=45

http://www.baocongthuong.com.vn/van-ban/36975/mot-so-diem-moi-cua-thong-tu-so-08-2013-tt-bct.htm#.Um8mt3Aty84

Japan
Vietnam