Search

(Tiếng Việt) Công văn số 3803/TCT-CS ngày 12/11/2013 V/v hóa đơn thiếu nội dung.

Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đặt in thiếu nội dung.

Căn cứ quy định khoản 1, Điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập.

Tại công văn số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố về tăng cường tuyên truyền doanh nghiệp đặt in hóa đơn hướng dẫn: “Về các tiêu thức trên hóa đơn:

– Đối với các tiêu thức quy định về ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn là các tiêu thức bắt buộc và phải đúng quy định. Vì vậy các tổ chức, cá nhân in hóa đơn phải đảm bảo in đúng các tiêu thức này trên hóa đơn.

– Trường hợp các tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của doanh nghiệp đã in không phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, không xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, không xác định được người mua hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hưởng, dịch vụ..), người bán hàng (hoặc người cung cấp dịch vụ…), không xác định được tên hàng hóa dịch vụ – hoặc nội dung thu tiền… thì tổ chức, cá nhân phải in lại hóa đơn.

– Trường hợp các tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của doanh nghiệp đã in phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, xác định được người mua hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ..), người bán hàng (hoặc người cung cấp dịch vụ…), tên hàng hóa dịch vụ – hoặc nội dung thu tiền… thì hóa đơn được chấp nhận.

– Cục thuế cần căn cứ từng trường hợp cụ thể, tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh để xác định và hướng dẫn doanh nghiệp, không áp dụng máy móc.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nêu tại công văn số 2944/CT-AC như sau: Nếu mẫu Hóa đơn kiêm Phiếu chăm sóc sức khỏe của Trung tâm thương mại Hồng Kông – Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn HANAKA đặt in thiếu nội dung tên, mã số thuế của tổ chức nhận in thì Trung tâm thương mại Hồng Kông – Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn HANAKA được đóng dấu tên và mã số thuế của đơn vị nhận in hóa đơn để sử dụng.

Vui lòng xem Công văn đính kèm Công văn số 3803/TCT-CS

Japan
Vietnam