Search

11月26日、ベトナムの企業法(改正)は86.12%の賛成で可決した


luat doanh nghiep企業法(改正)の新しい議決は投資ライセンス取得の際、業種コードの申請が撤廃されたことで、企業活動は事業部門の制限がなくなる。

  以前に企業のシールの問題(44条)に関して、現法律によるシールの利用や管理に適合させるように、そして、法理的価値のあるシールを確保し、偽造されないようにするためにまだ検討する必要があるという意見があった。

  国会常務委員会の代表として、国会の経済委員会会長Nguyen Van Giau氏によると、企業はシールの形式・内容および管理・利用についての自由決定権利があり、同時に国家データ機関に登録するため、企業は事業登録機関にハンコ見本を報告する義務がある。企業活動に参加する際、パートナー企業について包括的な規制措置として、ハンコの確実性も含まれる。両者がお互いに信頼でき、契約締結や取引実施をするためである。

企業グループに対して、民間企業に対する国家管理活動の標準化、および、民間企業を発展させる動機付けのために民間企業の目標を明白に確定する意見があった。国会常務委員会によると、各民間企業は提携して経済集団のモデルとして活躍するのが企業の発展トレンドや権利である。この観点を表すために、法案188条は次の規定を補足した:経済集団、経済部門に属する企業は株式所有・出資・他の連結を通して関連性のある企業グループである。

(baodientu.chinhphu.vn2014年11 月26日)


luat doanh nghiepLuật Doanh nghiệp (sửa đổi) được thông qua với 86,12% số phiếu tán thành.

Điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là bãi bỏ đề nghị doanh nghiệp cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp không bị hạn chế số lượng ngành nghề hoạt động kinh doanh.

Trước đó, vấn đề con dấu của doanh nghiệp (Điều 44) vẫn có ý kiến đề nghị nghiên cứu thêm để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và sử dụng con dấu cũng như có biện pháp bảo đảm con dấu có giá trị pháp lý và không bị giả mạo.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) cho biết: Doanh nghiệp có quyền tự chủ quyết định về hình thức, nội dung và việc quản lý, sử dụng con dấu; đồng thời, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Khi tham gia các hoạt động kinh doanh, bên đối tác đương nhiên có các biện pháp kiểm tra toàn diện về doanh nghiệp, kể cả tính xác thực của con dấu để hai bên có thể tin tưởng, ký kết, thực hiện giao dịch.

Đối với Nhóm công ty, có ý kiến đề nghị xác định rõ tiêu chí của tập đoàn kinh tế tư nhân để giúp chuẩn hóa công tác quản lý Nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế tư nhân và tạo động lực cho các tập đoàn kinh tế tư nhân phát triển. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Việc các công ty tư nhân liên kết thành nhóm công ty và hoạt động theo mô hình tập đoàn kinh tế là quyền và xu thế phát triển của doanh nghiệp. Để thể hiện quan điểm này, Điều 188 của dự án Luật đã bổ sung quy định: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

(baodientu.chinhphu.vn2014年11 月26日)

Japan
Vietnam