Search

Diễn thuyết tại hội thảo dành cho nhân viên mới được tổ chức tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank Corporation(SMBC) chi nhánh Hồ Chí Minh vào ngày 16/5(Thứ 5) và 17/5(Thứ 6)năm 2019.

Tại hội thảo dành cho nhân viên mới được tổ chức vào ngày 16/5 (Thứ 5) và 17/5 (Thứ 6) tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank Corporation(SMBC) chi nhánh Hồ Chí Minh, Ông Ishizuka thuộc bộ phận Pháp lý tại công ty AGS đã có buổi diễn thuyết về chủ đề “ Kiến thức cơ bản về lao động tại Việt Nam”.

9879638200698

Japan
Vietnam